Nyereményjáték szabályzat

Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a MADE IN PÉCS (cégnév: TO Hungary Kft. székhely: 7621. Pécs, Kazinczy utca 1. adószám: 23579912-2-02) által üzemeltetett www.madeinpecs.hu weboldalon elérhető „Mamma mia, micsoda nők!” elnevezésű játékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Made in Pécs szerkesztősége.

1.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 14. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, valamint akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékosok a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat.

A Játékban nem vehet részt a szervező, vagyis a Made in Pécs, a Pannon Filharmonikusok és a Főnix Pizzéria tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve aki a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Made in Pécs nem értesíti a Játékost.

2.

A Játék leírása

A Játék időtartama alatt a Made in Pécs weboldalra látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban.

A Játékban azok vehetnek részt, akik a Made in Pécs oldalán megadott játék űrlapját kitöltik és beküldik. A játékosok az űrlap kitöltésével és benyújtásával elfogadják a Játék szabályzatát.

A játéklapot kitöltő vásárlók közül a Made in Pécs az alább részletezett eljárás szerint 5 db ajándékcsomagot sorsol ki.

3.

A játék időtartama és helyszínei

A Játék időtartama és helyszínei:

1. Made in Pécs weboldal / 2021. február 23-tól 2021. március 4-ig.

4.

Részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

A Játék jelen Szabályzat 3. pontjában megjelölt időtartama alatt a Made in Pécs oldalon erre a célra megjelenített űrlap (google form) maradéktalan, valóságnak megfelelő kitöltése és leadása, amely a jelen szabályzat azonnali, teljeskörű elfogadásával jár.

Az űrlap beadása a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásának minősül.

A Játékban való részvétel a fenti részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Made in Pécsnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit a nyeremény sorsolásában.

5.

Nyeremény

A Játék időtartamát követően 5 db, azaz öt darab egyforma ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

Az ajándékcsomag tartalma:

1 db ingyenes hozzáférést biztosító kuponkód a Pannon Filharmonikusok felajánlásában a 2021. március 8-án este 8 órától megtekinthető Mamma mia, micsoda koncert volt! című koncertfilmre.

és 1 db PANNONICUM pizza a Főnix Pizzéria jóvoltából ingyenes házhozszállítással Pécs belterületén belül.

Az ajándékcsomagokat csak virtuálisan lehet átvenni, annak tartalmáról e-mailben értesül a nyertes.

A nyeremény pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő adó vagy egyéb járulék megfizetését a felajánló partnerek: Pannon Filharmonikusok és a Főnix Pizzéria vállalják.

A Made in Pécs nem vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő esetleges egyéb költségek megfizetését.

6.

Sorsolás

Sorsolási időpontok és helyszín:

Made in Pécs Szerkesztőség, 2021. március 5. 15.00 óra

A sorsolás módja az űrlapok közül történő véletlenszerű laphúzás. A sorshúzás kézzel történik a Made in Pécs és a Pannon Filharmonikusok összesen 3 munkatársából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulását a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után személyének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítést követően a nyereményét 2021. március 8-ig nem használja fel.

7.

Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Made in Pécs képviselője a Játékra történő jelentkezéskor megadott elérhetőségek egyikén a sorsolást követő 24 órán belül értesíti.

8.

A nyeremények átvétele

A nyertes Játékosok a nyereményükről e-mailben kapnak értesítést. A koncertfilmhez egy kuponkód kerül átadásra a koncertfilm online elérhetőségével és a regisztrációhoz való útmutatóval együtt. A pizza nyeremény kiszállításához pedig a játékos neve és elérhetősége átkerül a Főnix Pizzéria képviselőjéhez, akivel egyeztetik a nyeremény kiszállítását.

9.

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Made in Pécs adatbázisába kerüljenek és azokat a Made in Pécs a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

  1. a nyereményjátékra való regisztráció során (játéklap kitöltése) megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – kapcsolattartás céljából a Játékos általi visszavonásig kezelje;

  2. a nyertes Játékos(ok) név és elérhetőség adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig megőrizze;

  3. a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 5 napig a madeinpecs.hu oldalon (valamint az általa üzemeltetett Facebook és INSTAGRAM oldalon) kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;

  4. amennyiben valamely Játékos adatainak jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az info@madeinpecs.hu e-mail címen megteheti.

A Made in Pécs adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb, a Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a fent jelzett Adatkezelési tájékoztatóban rendelkezik.

10.

Felelősség

Az űrlapok hiányos, hibás kitöltéséért (pl.: név-, cím elírás), valamint az emiatt történi értesítési meghiúsulásért a Made in Pécs nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban való részvétel során (vagy azt követően) a Made in Pécsnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Made in Pécs a nyeremények minőségéért nem felel. Az ajándékot felajánló partnerek felelnek az ajándékok minőségéért a megszokott szavatosság szerint. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében a partnerek felé érvényesítheti.

A Made in Pécs kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Made in Péccsel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igény érvényesítésről.

A Made in Pécs nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játékra vonatkozó jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A Made in Pécs nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11.

Egyéb

A Made in Pécs fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig érhető el a www.madeinpecs.hu/jatekszabaly weboldalon.

Pécs, 2021. 02. 24.